Home > Bibliography of Kazimierz Dąbrowski

Bibliography of Kazimierz Dąbrowski

(In chronological order)

Dombrowski, C. (1929). Les conditions psychologiques du suicide. [The psychological conditions of suicide.] Geneve, Switzerland: Imprimerie du Commerce.

Dąbrowski, K. (1931). O wpływie otoczenia na powstawanie i rozwój nerwowości dziecięcej. [On the influence of the environment on the formation and development of children's nervousness.] Szkola Specjalna, 2, 32-39.

Dąbrowski, K. (1931). Z zagadnień podniesienia kultury moralnej społeczeństwa. [Issues in raising society's moral culture.] Głos Nauczycielski, 12, 8-11.

Dąbrowski, K. (1931). Zur klinik und patholgie der senilen paranoia. [On the treatment and pathology of senile paranoia.] Jahrbucher fur Psychiatrie und Neurologie, 47, 171-176.

Dąbrowski, K. (1933). Higiena psychiczna za granica i u nas, jej najbliższe potrzeby i próby ich realizacji. [Mental hygiene abroad and with us in our country, its immediate needs and attempts to meet them.] Warszawa: Wyd. Min. Opieki Społecznej.

Dąbrowski, K. (1933). Znaczenie wieku w klinice i patologii parkinsonizmu pośpiączkowego. [The role of age in treatment and pathology of coma Parkinson's.] Neurologia Polska, 1, 52-59.

Dąbrowski, K. (1934). Podstawy psychologiczne samodreczenia (automutylacji). [Psychological bases of self-mutilation.] Warszawa: Lekarskie Towarzystwo Wydawnicze.

Dąbrowski, K. (1935). Behawioryzm i kierunki pokrewne w psychologii. [Behaviorism and related fields of psychology.] Warszawa: Lekarz polski.

Dąbrowski, K. (1935). Nerwowość dzieci i młodzieży. [Nervousness of children and youth.] Warszawa: Nasza Księgarnia.

Dąbrowski, C. (1937). Psychological bases of self-mutilationGenetic Psychology Monographs, 19, 1-104.

Dąbrowski, K. (1937). Instytut Higieny Psychicznej. [Institute of mental hygeine.] Warszawa: Wyd. Kola Przyjacie instytutu Higieny Psychicznej.

Dąbrowski, K. (1937). L'Institut d'Hygeine Mentale de Varsovie et son programme de travail. [The Institute of Mental Hygiene in Warsaw and its work program.] Bulletin Mensuel de l'Office International d'Hygiene Publique, 8.

Dąbrowski, K. (1937). La sante mentale, la definition et delimitation des domaines voisines. [Mental health, definition and delimitation of neighboring domains.] Comptes Rendus II Congres International d'Hygiene Mentale, Paris.

Dąbrowski, K. (1937). Report upon the activities of the Mental Hygiene Institute. Comptes Rendus II Congres International d'Hygiene Mentale, Paris.

Dąbrowski, K. (1938). Nowoczesne zadania i potrzeby psychiatrii i higieny psychicznej w Polsce. [Modern tasks and needs of psychiatry and mental hygiene in Poland.] Biuletyn Instytutu Higieny Psychicznej, 2, 21-27.

Dąbrowski, K. (1938). Kwestionariusz neurotyczny. [Neurotic questionnaire.] Monografia. Warszawa: Instytut Higieny Psychicznej.

Dąbrowski, K. (1938). Typy wzmożonej pobudliwośći psychicznej. [Types of increased psychic excitability.] Biuletyn Instytutu Higieny Psychicznej, 1(3-4), 3-26.

Dąbrowski, K. (1938). Uwagi o psychosocjalnych warunkach powstawania i rozwoju hiperkinez funkcjonalnych oraz tików. [Psychosocial conditions of genesis and development of functional hyperkineses and tics.] Biuletyn Instytutu Higieny Psychicznej, 2, 1-10.

Dąbrowski, K. (1939). Higiena psychiczna, jej treść, zakres, zadania i stosunek do innych nauk. [Mental hygiene, its content, scope, task, and its relationship to other fields.]Biuletyn Instytutu Higieny Psychicznej, 2, 12-19.

Dąbrowski, K. (1946). O integracji i dezintegracji psychicznej. [On mental integration and disintegration.] Zdrowie Psychiczne, 1.

Dąbrowski, K. (1947). Państwowy Instytut Higieny Psychicznej. [State Institute of Mental Hygiene.] Warszawa: Wyd. Prasa Demokratyczna.

Dąbrowski, K. (1948). Pojęcie zdrowia psychicznego. [The concept of mental health.] Zdrowie Psychiczne, R. II, 2, 4, 37-51.

Dąbrowski, K. (1949). Uwagi o teorii Jacksona. [Remarks on Jackson's theory.] Zdrowie Psychiczne, 2-4.

Dąbrowski, K. (1949). Dezintegracja jako pozytywny etap w rozwoju jednostki. [Disintegration as a positive stage in the development of the individual.] Zdrowie Psychiczne, 3-4, 30-37.

Dąbrowski, K. (1949). III Międzynarodowy Kongres Zdrowia Psychicznego. [Third International Congress of Mental Health.] Zdrowie Psychiczne, 1- 2, 6-23.

Dąbrowski, K. (1958). (with Rogowski, I.). Higiena psychiczna. [Mental hygiene.] Zdrowie Publiczne, 2, 811-830.

Dąbrowski, K. (1958). La desintegration mentale comme facteur positif dans le developement emotional de l'enfant. [Mental disintegration as a positive factor in the emotional development of the child.] A Crianaca Portuguesa, 17, 731-736.

Dąbrowski, K. (1958). Nerwowość dzieci i młodzieży. [Nervousness of children and youth.] Warszawa: PZWS.

Dąbrowski, K. (1958). Struktura psychiatrii dziecięcej. [The structure of child psychiatry.] Lubiąż: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Dąbrowski, K. (1958). Uwagi o diagnostyce psychologicznej i jej znaczeniu dla samowychowania. [Notes on psychological diagnosis and its importance for self-education.]Collectanea Theologica, 39, 106-128.

Dąbrowski, K. (1959). Społeczno-wychowawcza psychiatria dziecięca. [Social-educational child psychiatry.] Warszawa: PZWL.

Dąbrowski, K. (1959). Sur la désintégration positive. Une esquisse de la théorie concernant le développement psychique de l’homme à travers les états de déséquilibre, la nervosité, névroses et psychoses. [On positive disintegration. An outline of the theory concerning the psychic development of man through states of disequilibrium, nervousness, neuroses and psychoses.] Annales Medico-Psychologiques, 117(2), 643-668.

Dąbrowski, K. (1960). Conception dynamique de la sante mentale. [Dynamic conception of mental health.] A Crianca Portuguesa, 19, 145-167.

Dąbrowski, K. (1960). Nasze dzieci dorastają. [Our children are growing up.] Warszawa: Wiedzy Powszechna.

Dąbrowski, K. (1960). Nerwice, psychonerwice i psychopatia dziecięca - pojęcia podstawowe. [Nerves, psychoneuroses, and child psychopathy - basic concepts.] Materiały z konferencji Zdrowie psychiczne i psychiatria dziecięca, Warszawa.

Dąbrowski, K. (1960). (with Zajączkowski, H.). Podstawowe zagadnienia higieny psychicznej. [Basic issues of mental hygiene.] Biuletyn Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej, 1, 4-25.

Dąbrowski, K. (1960). Remarques sur la typolgie base sur la theorie de la desintegration positive. [Remarks on typology based on the theory of positive disintegration.] Annales Medico-Psycholgiques, 118(2), 401-406.

Dąbrowski, K. (1960). Sprawozdanie z dorocznego Zjazdu Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego w Barcelonie 1959. [Report from the 1959 Annual Congress of the World Mental Health Federation in Barcelona.] Zdrowie Psychiczne, 1, 22-26

Dąbrowski, K. (1960). Światowy rok zdrowia psychicznego w Polsce. [World year of mental health in Poland.] Biuletyn Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej, 1, 42-45.

Dąbrowski, K. (1961). Dynamiczne ujecie zdrowia psychicznego. [A dynamic approach to mental health] Biuletyn Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej, 2, 24-33.

Dąbrowski, K. (1961). Dynamiczne ujecie zdrowia psychicznego. Cz. I. [A dynamic approach to mental health, Vol. 1.]  Zdrowie Psychiczne, 1, 14-22.

Dąbrowski, K. (1961). Dynamiczne ujecie zdrowia psychicznego. Cz. II. [A dynamic approach to mental health, Vol. 2.]  Zdrowie Psychiczne, 2, 18-26.

Dąbrowski, K. (1961). La sentiment d' inferiorite vis-a-vis de soi-meme. [The feeling of inferiority toward oneself.] Annales Medico-Psychologiques,119(2), 625-632.

Dąbrowski, K. (1961). Les dynamismes principaux de la desintegration au niveaux multiples. [The principal dynamisms of multilevel disintegration.] Annales Medico-Psychologigues,119(1), 225-234.

Dąbrowski, K. (1962). Co to jest higiena psychiczna? [What is mental hygiene?]Warszawa: Nasza Księgarnie.

Dąbrowski, K. (1962). Higiena psychiczna. [Mental hygiene.] Warszawa: PZWL.

Dąbrowski, K. (1963). La desintegration positive. Problemes choisis. [Positive disintegration. Selected problems.] Conferences de l'Academie Polonaise des Sciences, Centre Scientifique a Paris, 48, 115-122.

Dąbrowski, K. (1963). Osobowość, wybitne uzdolnienia i psychonerwice u dzieci i młodzieży. [Personality, outstanding abilities, and psychoneuroses in children and youth.]Biuletyn Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej, 4(2), 53-63.

Dąbrowski, K. (1963). Personalite, aptitudes remarquables et psychoneuroses chez les enfants et chez les adolescents. [Personality, outstanding abilities, and psychoneuroses in children and youth.] Proceedings of the Second European Congress of Child Psychiatry, Rome.

Dąbrowski, K. (1963). Principales structures et dynamismes du milieu psychique interne. [Principle structures and dynamisms of the inner psychic milieu.] A Crianca Portuguesa, 21, 507-535.

Dąbrowski, K. (1963). Psychonerwice. [Psychoneuroses.] Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 17, 305-345.

Dąbrowski, K. (1964). Higiena psychiczna w życiu codziennym. [Mental hygiene in everyday life.] Warszawa: PZWL.

Dąbrowski, K. (1964). O dezintegracji pozytywnej. Szkic teorii rozwoju psychicznego człowieka poprzez nierównowagę psychiczna nerwowość, nerwice i psychonerwice. [On positive disintegration: An outline of the theory of human mental development through mental disequilibrium, nervousness, neuroses and psychoneuroses.] Warszawa: PZWL.

Dąbrowski, K. (1964). O internerwicowych i intranerwicowych hierarchiach struktury i funkcji psychicznej. [On interneurotic and intraneurotic hierarchies of psychic structure and function.] Zdrowie Psychiczne, 5(3), 14-22.

Dąbrowski, K. (1964). O psychoterapii nerwic i psychonerwic w oparciu o teorie dezintegracji pozytywnej. [On psychotherapy of neuroses and psychoneuroses based on the theory of positive disintegration.] Zdrowie Psychiczne, 5(1), 19-26.

Dąbrowski, K. (1964). Positive disintegration. Boston, MA: Little, Brown.

Dabrowski, K. (1964). Spoleczno-wychowawcza psychiatria dziecieca. Wydanie 2. [Socio-educational child psychiatry. 2nd Edition.]. Warszawa: PZWN.

Dąbrowski, K. (1965). L'instinct de la mort d'apres la theorie de la desintegration positive. [The instinct of death according to the theory of positive disintegration.] Conferences de l'Academic Polonaise des Sciences, Centre Scientifique a Paris60, 15-22.

Dąbrowski, K. (1965). Metoda pochwały i nagany w rozwoju osobowości dziecka. [The method of praise and reprimand in the development of child's personality.] Zdrowie Psychiczne, 5(4), 3-11.

Dąbrowski, K. (1965). Miejsce psychoterapii w ruchu higieny psychicznej. [The place of psychotherapy in the mental hygiene movement.] Paper presented at the First General Polish Conference on Problems of Psychotherapy with Children and Youth, Warszawa.

Dąbrowski, K. (1965). O psychoterapii dziecka lękliwego, w: Higiena psychiczna i nerwice dziecięce. [On psychotherapy of anxious children. In: Mental hygiene and childhood neuroses.]PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków, 42-52.

Dąbrowski, K. (with Osiński, H.). (1965). Psychoterapia dzieci i młodzieży a higiena psychiczna. [The psychotherapy of children and youth and mental hygiene.] Paper presented at the First General Polish Conference on Problems of Psychotherapy with Children and Youth, Warszawa.

Dąbrowski, K. (1965). Personnalite, psychonevroses et sante mentale d'apres la theorie de la desintegration positive. [Personality, psychoneuroses and mental health according to the theory of positive disintegration.] Conferences de l'Academie Polonaise des Sciences, Centre Scientifique a Paris, 57, 82-94.

Dąbrowski, K. (1965). Problemy adaptacji i dezadaptacji. [Problems of adjustment and maladjustment.]Zdrowie Psychiczne, 6(4), 7-18.

Dąbrowski, K. (with Kujawska, K.). (1965). Psychonerwice u młodzieży wybitnie uzdolnionej. [Psychoneuroses among particularly gifted youth.] Zdrowie Psychiczne, 6(1), 24-35.

Dąbrowski, K. (with Osiński, H.). (1965). Zagadnienia higieny psychicznej w psychoprofilaktyce przestępców. [Aims of mental hygiene in psychoprophylaxis of criminals.]Zdrowie Psychiczne, 6(4), 7-19.

Dąbrowski, K. (1966). La decompensation des structures psychonevrotiques. [The decompensation of psychoneurotic structures.] Annales Medico-Psychologiques, 125(2), 475-482.

Dąbrowski, K. (1966). The problem of positive disintegration: A new approach to the study of mental disorders. The Alberta Psychologist, 1, 12-18.

Dąbrowski, K. (1966, September) Prophylaxie des neuroses infantiles ou prophylaxie par les neuroses infantiles. [Prophylaxis of infantile neuroses or prophylaxis by infantile neuroses.] Proceedings of the Fourth World Congress of Psychiatry, Madrid.

Dąbrowski, K. (1966). The theory of positive disintegration. International Journal of Psychiatry, 2(2), 229-244.

Dąbrowski, K. (1967). Personality-shaping through positive disintegration. Boston, MA: Little, Brown.

Dąbrowski, K. (1967). Psychotherapy based on the theory of positive disintegration. In R. M. Jurjevich (Ed.), Handbook of Psychotherapy (pp. 143-173). Chicago, IL: Rand McNally.

Dąbrowski, K. (1967). The Theory of Positive Disintegration. In O. H. Mowrer (Ed.), Morality and mental health (pp. 152-165). Chicago, IL: Rand McNally.

Dąbrowski, K. (1968). Le milieu psychique interne. [The inner psychic milieu.] Annales Medico-Psychologiques, 126(2), 457-485.

Dąbrowski, K., & Piechowski, M. M. (1969). Les emotions superieures et l'objectivite d'evaluation. [Higher emotions and the objectivity of valuation.] Annales Medico-Psychologiques, 127(2), 589-613.

Dąbrowski, K. (With Kawczak, A., & Piechowski, M. M.). (1970). Mental growth through positive disintegration. London: Gryf.

Cienin, P. (1970). Myśli i aforyzmy egzystencjalne. [Existential thoughts and aphorisms.] London, England: Gryf.

Dąbrowski, K. (1970, August). Institute for the development of man. Paper presented at the First International Conference on the Theory of Positive Disintegration, Laval, Quebec.

Dąbrowski, K. (1970, August). Interneurotic and intraneurotic differences in levels of functions. Paper presented at the First International Conference on the Theory of Positive Disintegration, Laval, Quebec.

Dąbrowski, K. (1970, August). The life of Professor O. H. Mowrer as a creative personality. Paper presented at the First International Conference on the Theory of Positive Disintegration, Laval, Quebec.

Dąbrowski, K. (1970, August). Lincoln, Kierkegaard and Kafka. Paper presented at the First International Conference on the Theory of Positive Disintegration, Laval, Quebec.

Dąbrowski, K. (1970, August). Multilevelness of instinctive and emotional functions. Paper presented at the First International Conference on the Theory of Positive Disintegration, Laval, Quebec.

Dąbrowski, K. (1970, August). Partial death instinct. Paper presented at the First International Conference on the Theory of Positive Disintegration, Laval, Quebec

Dąbrowski, K. (1970, August). Psychic overexcitability and psychoneurosis. Paper presented at the First International Conference on the theory of Positive Disintegration, Laval, Quebec.

Dąbrowski, K. (1970, August). Three selected dynamisms of the inner psychic milieu. Paper presented at the First International Conference on the Theory of Positive Disintegration, Laval, Quebec.

Dąbrowski, K., & Piechowski, M. M. (1970, August). A graphic representation of the developmental stages of the inner psychic milieu. Paper presented at the First International Conference on the Theory of Positive Disintegration, Laval, Quebec.

Dąbrowski, K. (With Kawczak, A., & Sochanska, J.). (1971). Pojęcia żyją i rozwijają się. Ze studiów nad dynamika pojęć. [Concepts live and evolve. Studies of the dynamics of concepts.] London, England: Gryf.

Dąbrowski, K. (1972). Psychoneurosis is not an illness: Neuroses and psychoneuroses from the perspective of positive disintegration. London, England: Gryf.

Dąbrowski, K., & Piechowski, M. M. (With King, M., & Amend, D. R.) (1972). Multilevelness of emotional and instinctive functions. Volume 2: Types and levels of development. Edmonton, AB: University of Alberta.

Cienin, P. (1972). Existential thoughts and aphorisms. London, England: Gryf.

Cienin, P. (1972). Fragments from the diary of a madman. London, England: Gryf.

Dąbrowski, K. (with Kawczak, A., & Piechowski, M. M.). (1972). La croissance mentale par desintegration positive. [Mental growth through positive disintegration.] Quebec, Canada: Les Editions Saint-Yves.

Dąbrowski, K. (1972). Crecimiento mental por la disintegracion positiva. [Mental growth through positive disintegration.] Lima: Universidad Feminina.

Dąbrowski, K. (1972). Les dynamismes das concepts. Phenomenes positifs dans la desintegration. [The dynamics of concepts.] Quebec: Les Editions Saint-Yves.

Dąbrowski, K. (1972). Introduction generale a la theorie de la desintegration positive. [General introduction to the theory of positive disintegration.] Quebec: Les Editions Saint-Yves.

Dąbrowski, K. (1972). La psychonevrose n'est pas une maladie: nevroses et psychonevroses, considerees du point de vue de la desintegration positive. [Psychoneurosis is Not an Illness.] Quebec: Editions Saint-Yves.

Dabrowski, K., & Joshi, P. (1972). Different contemporary conceptions of mental health. Journal of Contemporary Psychotherapy, 4(2), 97-106.

Dąbrowski, K. (with Kawczak, A., & Sochanska, J.). (1973). The dynamics of concepts. London, England: Gryf.

Dąbrowski, K. (1974). Dwie diagnozy. [Two diagnoses.] Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.

Dąbrowski, K. (1974). Zdrowie psychiczne a wartosci ludzkie. [Mental health and human values.] Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.

Dąbrowski, K. (with Piechowski, M. M.). (1974) Multilevelness of emotional and instinctive functions. Volume 1: Theory and description of levels of behavior. Edmonton, AB: University of Alberta.

Dąbrowski, K. (1974). Uspołecznienie autentyczne i pozorne a zdrowie psychiczne człowieka. [Authentic and apparent socialization and human mental health.] Zdrowie Psychiczne, 3(4), 21-32.

Dąbrowski, K. (1974). Ważniejsze osiągnięcia i perspektywy rozwojowe ruchu higieny psychicznej w Polsce. [Major achievements and developmental perspectives of the mental health movement in Poland.] Zdrowie Psychiczne, 3(4), 41-47.

Dąbrowski, K. (1974). Przyszłość i perspektywy ruchu higieny psychicznej w Polsce. [The future and prospects of the movement of mental hygiene in Poland.] Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne, 6, 7-16.

Dąbrowski, K. (1975). Osobowość i jej kształtowanie poprzez dezintegracje pozytywna. [Personality and its shaping through positive disintegration.] Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.

Dąbrowski, K. (1975). Trud istnienia. [The toil of existence.] Warsaw: Wiedza Powszechna.

Dąbrowski, K. (1975). Automutylacja w psychonerwicach o ostrym przebiegu. [Self-mutilation in acute psychoneuroses.] Zdrowie Psychiczne, 4, 5-7

Dąbrowski, K. (1975). Czy zachodzi potrzeba częściowego wykluczenia z psychiatrii niektórych syndromów albo. [Is there a need for partial exclusion from psychiatry of certain types of psychiatric syndromes or "disease units"?] Zdrowie Psychiczne, 1-2, 49-55.

Dąbrowski, K. (1975). Dziecięce ośrodki higieny psychicznej. [Children's centers of mental hygiene.] Zdrowie Psychiczne, 4, 38-41.

Dąbrowski, K. (1975). Fragmenty z dziennika obłąkanego - do zbyt małej wyobraźni. [Fragments from the diary of a madman – of inadequate/too little imagination.] Zdrowie Psychiczne, 4, 132-135.

Dąbrowski, K. (1975). Instynkt rozwojowy. [Developmental Instinct.] Zdrowie Psychiczne, 4, 80-87.

Dąbrowski, K. (1975). Kryteria wartości i poziomu funkcji uczuciowych oraz popędowych a zdrowie psychiczne. [Criteria for values and levels of affective functions and drives and mental health.] Zdrowie Psychiczne, 4, 6-27.

Dąbrowski, K. (1975). Myśli i aforyzmy egzystencjalne (fragmenty). [Existential Thoughts and Aphorisms (Fragments).] Zdrowie Psychiczne, 4, 136-138.

Dąbrowski, K. (1975). Nerwice i psychonerwice u młodzieży. [Nervousness and psychoneuroses in adolescents.] Zdrowie Psychiczne, 4, 66-69.

Dąbrowski, K. (1975). Nerwowość. [Nervousness.] Zdrowie Psychiczne, 4, 34-37.

Dąbrowski, K. (1975). Osobowość a procesy uspołecznienia. [Personality and processes of socialization.]Zeszyty Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych, 38(6), 51-61.

Dąbrowski, K. (1975). Podstawy psychologiczne samodręczenia (automutylacji). [Psychological basis of self-mutilation.] Zdrowie Psychiczne, 4, 22-23.

Dąbrowski, K. (1975). Poziomy rozwojowe funkcji instynktowych. [Developmental levels of instinctive functions.] Zdrowie Psychiczne, 4, 110-114.

Dąbrowski, K. (1975). Pozytywna niedojrzałość. [Positive immaturity.] Zdrowie Psychiczne, 4, 119-122.

Dąbrowski, K. (1975). Przedmiot psychiatrii dziecięcej, jej zakres i miejsce w naukach pokrewnych. [The subject of child psychiatry, its scope and place in related fields.] Zdrowie Psychiczne, 4, 30-33.

Dąbrowski, K. (1975). Psychohigiena konfliktu społecznego. [Mental hygiene of social conflict.] Zdrowie Psychiczne, 4, 61-65.

Dąbrowski, K. (1975). Psychologia humanistyczna. [Humanistic psychology.] Zdrowie Psychiczne, 4, 128-131.

Dąbrowski, K. (1975). Rozwój osobowości według teorii dezintegracji pozytywnej. [Development of personality according to the theory of positive disintegration.] Zdrowie Psychiczne, 1(2), 7-17.

Dąbrowski, K. (1975). Środowisko wewnętrzne. [Inner psychic milieu.] Zdrowie Psychiczne, 4, 115-118.

Dąbrowski, K. (1975). Typy normalnego rozwoju. [Types of normal development.] Zdrowie Psychiczne, 4, 105-109.

Dąbrowski, K. (1975). Wybrane zagadnienia z higieny psychicznej małżeństwa. [Selected issues of mental hygiene of marriage.] Zdrowie Psychiczne, 4, 42-52.

Dąbrowski, K. (1975). Zagadnienia zdrowia psychicznego grupy społecznej. [Issues of mental health of the social group.] Zdrowie Psychiczne, 4, 59-61.

Dąbrowski, K. (1975). Zastosowanie metody dezintegracji pozytywnej wobec dzieci i młodzieży. [Application of positive disintegration method for children and adolescents.] Zdrowie Psychiczne, 4, 88-104.

Dąbrowski, K. (1975). Zdrowie psychiczne ujmowane jako wyraz hierarchicznego działania funkcji pod kontrolą funkcji realności. [Mental health as an expression of the hierarchical behavior of functions under the control of the reality function.] Zdrowie Psychiczne, 4, 28-30.

Dąbrowski, K. (1976). Nerwowość dzieci i młodzieży (3rd Ed.). [Nervousness of children and youth.] Warszawa: WSiP.

Dąbrowski, K. (1976). On the philosophy of development through positive disintegration and secondary integrationDialectics and Humanism, 3(3-4), 131-144.

Dąbrowski, K. (with Piechowski, M. M.). (1977). Theory of levels of emotional development: Vol. 1. Multilevelness and positive disintegration. Oceanside, NY: Dabor Science.

Dąbrowski, K., & Piechowski, M. M. (1977). Theory of levels of emotional development: Vol. 2. From primary integration to self-actualization. Oceanside, NY: Dabor Science.

Dąbrowski, K. (with Granger, L.). (1977). Psychotherapies actuelles. [Current psychotherapies.] Quebec: Les Editions Saint-Yves.

Dąbrowski, K. (with Granger, L.). (1977). S'il y a un toxicomane dans votre famille. [If there is an addict in your family.] Quebec: Les Editions Saint-Yves.

Dąbrowski, K. (1977). Kontrola czynności człowieka poprzez dynamizmy uczuciowo-popędowe. [Control of human activity through emotional-impulsive dynamisms.] Zdrowie Psychiczne, 3, 6-32.

Dąbrowski, K. (1977). Ochrona zdrowia psychicznego. [Protection of mental health.] Zycie Literackie, 3.

Dąbrowski, K. (with Hołyst, B.). (1977). Rola higieny psychicznej w zapobieganiu przestępczości. [The role of mental hygiene in crime prevention.] Zdrowie Psychiczne, 3 50-61.

Dąbrowski, K. (1977). Współczesna problematyka ochrony zdrowia psychicznego. [Contemporary issues of mental health protection.] Zdrowie Psychiczne, 1(2), 15-22.

Dąbrowski, K. (1978). Interdyscyplinarne ujęcie problemów psychohigieny. [Interdisciplinary approach to problems in mental hygiene.] Zdrowie Psychiczne, 1, 6-12.

Dąbrowski, K. (1978). Koncepcja wolności w teorii dezintegracji pozytywnej. [The concept of freedom in the theory of positive integration.] Zdrowie Psychiczne, 4, 6-10.

Dąbrowski, K. (1978). Możliwości świadomego rozwoju. [Possibilities for conscious development.] Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego, 5, 56 – 82.

Dąbrowski, K. (1978). Pozytywny konflikt w stosunkach międzyludzkich. [Positive conflict in interpersonal relations.] Zdrowie Psychiczne, 1, 38-42.

Dąbrowski, K. (1978). Zycie a zasada rozwoju. [Life and the principle of development.] Problemy Studenckiego Rochu Naukowego, 3.

Dąbrowski, K. (1979). Dezintegracja pozytywna. [Positive disintegration.] Warszawa: PIW.

Dąbrowski, K. (1979). Nothing can be changed here. Edmonton, Alberta: University of Alberta.

Dąbrowski, K. (1979). Psychoterapia przez rozwój. [Psychotherapy through development.] Warszawa: WSiP.

Dąbrowski, K. (1979). Wprowadzenie do higieny psychicznej. [Introduction to mental hygiene.] Warszawa: WSiP.

Dąbrowski, K. (1979). Higiena psychiczna studiów wychowania fizycznego. [Mental hygiene of physical education.] Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego, 2.

Dąbrowski, K. (1979). Inteligencja na usługach osobowości i na usługach popędów. [Intelligence in the service of personality and in the service of drives.] Zdrowie Psychiczne 1,6-16.

Dąbrowski, K. (1979). Osobowość, zdrowie psychiczne, twórczość, psychoterapia. [Personality, mental health, creativity, psychotherapy. Toward a synthesis.] Próba syntezy. Zdrowie Psychiczne, 3(4), 23-28.

Dąbrowski, K. (1979). Problem stosunku do młodzieży z objawami narkomanii. [The problem of attitude towards young people with symptoms of drug addiction.] Zdrowie Psychiczne, 2, 7-11.

Dąbrowski, K. (Ed.) (1979). Zdrowie psychizne. [Mental health.] Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 

Dąbrowski, K. (1980). Charakter narodowy polski i jego perspektywy rozwojowe w świetle teorii dezintegracji pozytywnej. [Polish national character and the possibilities of its development in the light of the theory of positive disintegration.] Zdrowie Psychiczne, 2, s. 5 – 11.

Dąbrowski, K. (1980). Ludzkie i antyludzkie aspekty filozofii i psychologii Wschodu. [Human and anti-human aspects of Eastern philosophy and psychology.] Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego, 5, 56 – 82. 

Dąbrowski, K. (1980). Myśli o filozofii Wschodu. [Thoughts on the philosophy of the East.]Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego, 5.

Dąbrowski, K. (1980). Osobowość Marii Grzywak-Kaczyńskiej. [Personality of Maria Grzywak-Kaczyńska.] Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne, 6, 7-10.

Dąbrowski, K. (1980). Psychonerwice a twórczość literacka. [Psychoneurosis and literary creativity.] Zdrowie Psychiczne, l, 7-15.

Dąbrowski, K. (1980). Zdrowie psychiczne a zasady przyjemności, rzeczywistości i rozwoju. [Mental health and the bases of pleasure, reality, and development.] Zdrowie Psychiczne, 3, 7-19.

Dąbrowski, K. (1980). Zdrowie psychiczne a problem śmierci. [Mental health and the problem of death.] Zdrowie Psychiczne, 4, 7-18.

Dąbrowski, K. (1980). Z rozważań o wartości. [Reflections on values.] Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego, 1.

Dąbrowski, K. (1981). Śmierć jako problem człowieka. [Death as a human problem.] Zdrowie Psychiczne, 1, 7-10.

Dąbrowski, K. (1981). Sens życia jako rozwiązanie problemów ludzkiej egzystencji. [The meaning of life as a solution to the problems of human existence.] Studia Filozoficzne, 4, 99-108.

Dąbrowski, K. (with Kobierzycki, T., Ostrowska, H., & Rączka.). (1981). Stan i potrzeby w zakresie zdrowia i higieny psychicznej w Polsce. [The state of health and the needs of mental hygiene in Poland.]Zycie Psychiczne, 2-3.

Dąbrowski, K. (1981). Tezy o charakterze Polaków i metodach jego przekształcenia. [Propositions on the character of Poles and how to transform it.] Zdrowie Psychiczne, 2.

Dąbrowski, K. (Ed.) (1981). Zdrowie psychizne (2nd Ed.). [Mental health.] Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 

Dąbrowski, K. (1982). Pasja rozwoju. [Passion for growth.] Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.

Dąbrowski, K. (1983). Dezintegracja, psychonerwice i uzdolnienia twórcze. [Disintegration, psychoneurotics and creative abilities.] Zdrowie Psychiczne, 2.

Dąbrowski, K. (1984). Funkcje i struktura emocjonalna osobowości. [The functions and emotional structure of the personality.] Lublin: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.

Dąbrowski, K. (Ed.) (1985). Zdrowie psychizne (3rd Ed.). [Mental health.] Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Dąbrowski, K. (1985). Asceza życia zakonnego na podstawie osobowości i twórczości o. Bernarda Kryszkiewicza, pasjonaty. Stadium ascetyczno-psychologiczne. [Asceticism of religious life based on the personality and works of Fr. Bernard Kryszkiewicz, Passionist. Ascetic-psychological study.] W: W. Słomka (red.) Lublin: Asceza – odczłowieczenie czy uczłowieczenie. TN KUL. 

Dąbrowski, K. (1989). W poszukiwaniu zdrowia psychicznego. [In search of mental health.] Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Dabrowski, K. (1996). Multilevelness of emotional and instinctive functions (Vols. 1 & 2). Lublin, Poland: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Dąbrowski, K. (1996). W poszukiwaniu zdrowia psychicznego (2nd Ed.). [In search of mental health.] Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Dąbrowski, K., & Piechowski, M. M. (with King, M., & Amend, D. R.). (1996). Multilevelness of emotional and instinctive functions. Pt. 2. Types and levels of development. Lublin, Poland: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Dabrowski, K. (2015). Personality-shaping through positive disintegration. Red Pill Press. (Original work published 1967).

Dabrowski, K. (2017) Positive disintegration. Anna Maria, FL: Bassett. (Original work published 1964).